מידע לעמית

רשימת נושאים:

הבהרות בנושא תיקון 3:
בתיקון מס’ 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס”ה – 2005 (להלן: “תיקון מס’ 3”), שנכנס לתוקף ביום 28.1.2008, נקבע, בין היתר, כי יהיו שני סוגים של קופות גמל – קופת גמל משלמת לקצבה וקופת גמל לא משלמת לקצבה.
החל מיום 1.1.2008 זכאים העמיתים לחסוך כספים בקופת גמל משלמת קצבה או בקופת גמל לא משלמת לקצבה, ובמועד המשיכה הם נדרשים להעביר את כל הכספים שהופקדו החל מיום 1.1.2008 לקופת גמל משלמת לקצבה (כדוגמת קרן פנסיה), אשר תאפשר להם לקבל קצבה. היה והעמית מקבל קצבה מינימאלית בסך 3,850 ? (צמוד למדד) הוא יהיה זכאי למשוך את הכספים כקצבה או כסכום חד-פעמי, לפי בחירתו.

אגף שוק ההון פרסם הבהרות בעקבות תיקון מס’ 3, בין השאר, בנושאים הבאים:

 1. לעניין כספים שהופקדו בחשבון של עמית-עצמאי בקופת גמל לא משלמת לקצבה במועדים שבין 1.1.2008 – 30.6.2008, יוכל העמית לבחור בין שתי אפשרויות:
  האחת, להשאיר את הכספים בחשבונו (על כספים אלה יחול אישור מס הכנסה של קופת גמל לא משלמת לקצבה).
  השנייה, לבטל את פעולת ההפקדה לא יאוחר מיום 31.12.2008 (הכספים שהופקדו יוחזרו לעמית, בתוספת/בניכוי הרווחים או ההפסדים שנצברו עליהם, בניכוי מס רווחי הון בשל התקופה ממועד ההפקדה עד ליום ההחזר).
 2. בפני מוטב של עמית-שכיר או עמית-עצמאי, אשר העביר את הכספים להם הוא זכאי לחשבון תגמולים של עמית-עצמאי על שמו, בין המועדים 1.1.2008 – 24.3.2008, עומדות שתי אפשרויות:
  האחת, להשאיר את הכספים בחשבונו (על כספים אלה יחול אישור מס הכנסה של קופת גמל לא משלמת לקצבה).
  השנייה, לבטל את פעולת ההפקדה לא יאוחר מיום 31.12.2008 (הכספים יוחזרו לעמית, בתוספת/בניכוי הרווחים או ההפסדים שנצברו עליהם, בניכוי מס רווחי הון בשל התקופה ממועד ההפקדה עד ליום ההחזר).

לאחר ה- 24.3.2008 אין עוד אפשרות להעביר כספים אלה לחשבון על שם המוטבים.
בתיקון מס’ 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס”ה – 2005 (להלן: “תיקון מס’ 3”), שנכנס לתוקף ביום 28.1.2008, נקבע, בין היתר, כי יהיו שני סוגים של קופות גמל – קופת גמל משלמת לקצבה וקופת גמל לא משלמת לקצבה.
החל מיום 1.1.2008 זכאים העמיתים לחסוך כספים בקופת גמל משלמת קצבה או בקופת גמל לא משלמת לקצבה, ובמועד המשיכה הם נדרשים להעביר את כל הכספים שהופקדו החל מיום 1.1.2008 לקופת גמל משלמת לקצבה (כדוגמת קרן פנסיה), אשר תאפשר להם לקבל קצבה. היה והעמית מקבל קצבה מינימאלית בסך 3,850 ? (צמוד למדד) הוא יהיה זכאי למשוך את הכספים כקצבה או כסכום חד-פעמי, לפי בחירתו.

אגף שוק ההון פרסם הבהרות בעקבות תיקון מס’ 3, בין השאר, בנושאים הבאים:

 1. לעניין כספים שהופקדו בחשבון של עמית-עצמאי בקופת גמל לא משלמת לקצבה במועדים שבין 1.1.2008 – 30.6.2008, יוכל העמית לבחור בין שתי אפשרויות:
  האחת, להשאיר את הכספים בחשבונו (על כספים אלה יחול אישור מס הכנסה של קופת גמל לא משלמת לקצבה).
  השנייה, לבטל את פעולת ההפקדה לא יאוחר מיום 31.12.2008 (הכספים שהופקדו יוחזרו לעמית, בתוספת/בניכוי הרווחים או ההפסדים שנצברו עליהם, בניכוי מס רווחי הון בשל התקופה ממועד ההפקדה עד ליום ההחזר).
 2. בפני מוטב של עמית-שכיר או עמית-עצמאי, אשר העביר את הכספים להם הוא זכאי לחשבון תגמולים של עמית-עצמאי על שמו, בין המועדים 1.1.2008 – 24.3.2008, עומדות שתי אפשרויות:
  האחת, להשאיר את הכספים בחשבונו (על כספים אלה יחול אישור מס הכנסה של קופת גמל לא משלמת לקצבה).
  השנייה, לבטל את פעולת ההפקדה לא יאוחר מיום 31.12.2008 (הכספים יוחזרו לעמית, בתוספת/בניכוי הרווחים או ההפסדים שנצברו עליהם, בניכוי מס רווחי הון בשל התקופה ממועד ההפקדה עד ליום ההחזר).
  לאחר ה- 24.3.2008 אין עוד אפשרות להעביר כספים אלה לחשבון על שם המוטבים.
 
 חדשות ועדכונים