טפסים להורדה

בכל שאלה או בקשה למידע או לעדכון פרטים בנוגע לקופת הגמל הינכם מוזמנים לפנות ל:

מוקד קופות גמל
מען: ת.ד 8224 תל אביב 6108102.
טל: 03-7706063

פקס: 03-5155936.
כתובת דואר אלקטרוני: Hagomel@fibi.co.il

שעות פעילות המענה הטלפוני הן:

בימים א’ – ה’ – בין השעות 8:00 – 17:00

המוקד אינו פעיל בערבי חג ובחגים.
בחול המועד יפעל המוקד במתכונת שעות מצומצמת

טפסים כללים
הרשאה לחיוב חשבון נספח לטופס הרשאה לחיוב חשבון בנק – עמית במעמד עצמאי
טופס עדכון פרטים אישיים דברי הסבר למילוי טופס עדכון פרטים אישיים
הוראה למינוי  מוטבים דברי הסבר למילוי טופס הוראה למינוי מוטבים
טופס הצטרפות
טופס הצטרפות דברי הסבר למילוי טופס הצטרפות

משיכת כספים מחשבון עמית שנפטר עם יתרה נמוכה ללא המצאת צו ירושה/ צו קיום צוואה

בהתאם להוראות אגף שוק ההון במשרד האוצר, בחשבונות עם יתרה נמוכה ובמקרה שעמית נפטר ולא השאיר אחריו הוראת מוטבים, או בהוראת מינוי המוטבים קבע העמית כי המוטבים יהיו יורשיו על פי דין, ללא פירוט נוסף, רשאים בן זוגו, הורהו, או ילדו לפנות לקופת הגמל בבקשה למשיכת כספים, מבלי להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה, וזאת בהתקיים התנאים המפורטים מטה:

  1. יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר אינה עולה על 8,000 ש”ח במועד בו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון (סכום זה יעודכן מדי שנה ביום 1 בינואר, לפי שיעור שינוי המדד שהיה ידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ביום 1 בינואר של השנה שקדמה לו).
  2. עברו לפחות 3 שנים מיום פטירת העמית.
  3. המבקשים למשוך חתמו על הצהרה וכתב התחייבות לשיפוי.
  4. ההוראות אינן חלות על כספי פיצויים במידה וחל עליהם *סעיף 5 לחוק פיצויים פיטורין. הווה אומר, במידה והעובד נפטר במסגרת יחסי עובד מעביד.
  5. הגוף המוסדי בדק מול הרשם לענייני ירושה כי לא הוגשה בקשה להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה.

על המבקשים למשוך את הכספים בהליך זה למלא ולחתום ביחד על ההצהרה וכתב ההתחייבות לשיפוי וכן למלא טופס בקשת משיכה לכל זכאי בנפרד. לצורך משיכת כספי הפיצויים יש לצרף אישור מעסיק על מועד סיום עבודה וטופס 161.

את החתימה על כתב השיפוי יש לאמת מול עו”ד / פקיד בסניף בנק מסד ולהעביר למחלקת קופות גמל, מדור תשלומים, ת.ד 8224, תל אביב 6108102.

* סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורין
נפטר עובד, ישלם המעסיק לשאיריו פיצויים כאילו פיטר אותו.

“שאירים” לעניין זה – בן זוג של העובד בשעת פטירתו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו והוא גר עמו, וילד של העובד שהוא בגדר תלוי במבוטח לעניין גמלאות לפי פרק ג’ לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ”ח-1968, ובאין בן-זוג או ילדים כאמור – ילדים והורים שעיקר פרנסתם הייתה על הנפטר וכן אחים ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות שנים-עשר חודש לפני פטירתו וכל פרנסתם הייתה על הנפטר.

(ב) היו פיצויי פיטורים משתלמים לשאירים שאינם בן-זוג או ילד התלוי כאמור, יופקדו הפיצויים בבית הדין האזורי לעבודה ויינתנו לשאירים שיקבע בית הדין האזורי לעבודה ולפי החלוקה שיקבע, בהתחשב במצבם הכלכלי ובמידת תלותם בעובד שנפטר.

(ג) פיצויים המשתלמים לשאירים של עובד שנפטר לא יראו אותם כחלק מהעיזבון.

לקבלת פרטים על סדר היורשים על-פי הדין הישראלי ראה באתר משרד המשפטים:
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Hadracha/MadrichYerusot/

בכל שאלה ו/או תלונה בנושא הממשק האינטרנטי ניתן לפנות למוקד קופות הגמל:
טלפון: 03-7706063
פקס: 03-5155936
דוא”ל: Hagomel@fibi.co.il.
מען: ת.ד 8224 תל אביב 6108102.

 
 חדשות ועדכונים